Sparing bank og fond

Sparing bank og fond

Fordeler med kombinasjonssparing

Et godt sparealternativ for deg som ønsker månedlig sparing i både bank og fond. I tillegg til bankens beste sparerente står du fritt til å velge fond blant våre dyktige samarbeidspartnere.

  • Vår beste sparerente
  • Ingen uttaksbegrensninger
  • Over 60 fond å velge mellom
  • Minste månedlig sparebeløp kr 300
  • Du kan når som helst stoppe, starte og avslutte avtalen
  • Du kan opprette flere spareavtaler ut fra dine sparemål

For å opprette og endre på en spareavtale i Sparing bank og fond, tar du kontakt med oss, så ordner vi det for deg.

Langsiktig sparing

Med spareavtale overføres det avtalte beløpet til en egen konto som opprettes i forbindelse med avtalen, deretter blir kjøp av fond gjennomført. Du får god rente fra første krone på bankkontoen. Det er ikke mulig å sette inn engangsinnskudd, og maks sparebeløp per mnd er kr 20.000 til bankkonto, men ingen øvre grense for sparing i fond. Det er ingen uttaksbegrensning på kontoen, men du må kontakte oss for å ta ut oppsparte midler.

Fondssparing eller banksparing? Ja takk begge deler

Når skal du kjøpe fond?

Verdien på fondsandeler svinger fra dag til dag. All historikk tilsier at investeringer i aksjemarkedene gir meravkastning over tid. Jevn sparing og lang tidshorisont for sparingen er oppskriften å få den forventede meravkastningen. En spareavtale representerer en god måte å utjevne effekten av kurssvingninger for fondskjøpene. Da trenger du ikke tenke på å finne et gunstig kjøpstidspunkt, og kan starte spareavtalen når som helst.

Hvordan vil du spare?

Bufferkapital - sparing bank og fond:

Behold det meste som banksparing. Man vet aldri når vaskemaskinen ryker eller kanskje man sparer til en reise om kort tid. Da bør man være forsiktig med å satse på aksjefond. En aktuell sparestrategi er fordelingskonto Sparing bank/fond og eventuelt noe i pengemarkedsfond.

Pensjon -  langsiktig sparing:

Noen typer sparing krever en meget lang tidshorisont. Da vil den generelle sammenhengen mellom høyere forventet avkastning og risiko på plasseringen ha best forutsetninger for å bli oppfylt. Noen år vil det være negativ avkastning, men historisk sett er det flere gode år og mulighet for bedre avkastning enn kun ved tradisjonell banksparing. En aktuell sparestrategi er å plassere en større andel av sparemidlene i aksjefond eventuelt kombinasjonsfond.

Krydder - penger til overs:

Har du god likviditet og ønsker å spare litt ekstra i et spennende marked, kan du velge spesialiserte fond som går i enkeltbransjer eller satser på utvalgte regioner og økonomier.

Hvilke risikoprofil skal du som kunde velge?

Det er en klar sammenheng mellom risiko og forventet avkastning. I dagens lave rentemarked får du lav avkastning på bankinnskudd, men det er til gjengjeld sikkert. Hvis du likevel ønsker høyere avkastning må du være forberedt på å akseptere høyere risiko. Risiko er her et uttrykk for svingninger på verdien av din kapital. Den risikoen du påtar deg er usikkerheten knyttet til den fremtidige verdiutviklingen i de fondene du velger. Verdien på fondsandelene dine vil variere fra dag til dag.

Banksparing er risikofri sparing. Her er dine innskudd sikret med inntil kr. 2 millioner gjennom Fana Sparebanks medlemskap i Bankenes Sikringsfond. Alternative plasseringsformer gir en høyrere risiko, men det er også her det er muligheter for en høyere forventet avkastning ved en langsiktig tidshorisont på sparingen. Fordelingen blir opp til deg å velge ut fra den risikoprofilen du har, og avkastningen og tidshorisonten du ønsker.

Månedlig sparing er Sparing bank og fond. Fordelingen blir opp til deg å velge. Noe kan stå igjen på fordelingskontoen og resten går inn i fondssparing utfra denne prosentvise fordelingen. Antall fond som skal velges avhenger av den månedlige summen og hvor stor risikofordeling som ønskes.

 risikoprofil

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og tegnings- og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

avkastning og risiko

Tekst til grafen:
Diagrammet viser sammenhengen mellom forventet avkastning og risiko. Historiske data viser at man kan øke sin forventede avkastning ved å ta høyere risiko. Sparing i bank har lavest risiko og lavest forventet avkastning. I den andre enden av skalaen finner vi aksjefond og enkeltaksjer der høy risiko også forbindes med en forventning om å oppnå høy avkastning. I tillegg er det viktig å ta hensyn til tidshorisonten på investeringen: Jo lenger tidshorisont, jo større sannsynlighet for at avkastningsforventningene blir oppfylt.

Sparing bank og fond
Fra første krone1,25%