Pensjon og fripoliser

Pensjon og fripoliser

Å starte sparing tidlig utgjør stor forskjell på hvordan du får det som pensjonist

Fremtidens pensjonister får mindre å rutte med fra arbeidsgiver og Folketrygden. Derfor er det viktig å starte sparing tidlig - jo tidligere jo bedre.

Alderspensjon kan bestå av 4 deler;

Folketrygt, tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), og i enkelte tilfeller, individuelle ordninger. Pensjon får du fra folketrygden og fra tjenestepensjon, sistenevnte er oppspart fra tidligere arbeidsforhold. I tillegg til disse kan du ha egne pensjonsordninger, samt avtalefestet pensjon (avtalefestet pensjon er en ordning som gir et livslangt tillegg i pensjonen. Ordningen slår ut ulikt privat sektor og offentlig sektor)

Fripolise

Fripolise er oppsparte midler fra tidligere arbeidsforhold. Har du hatt ytelsespensjon hos tidligere arbeidsgiver har du en fripolise, men har du tidligere hatt innskuddspensjon har du et pensjonskapitalbevis. Du kan logge deg inn på norskpensjon.no for å se hva tidligere arbeidsgiver har spart opp for deg.

Pensjon

 • Kan dere rådgi i forhold til pensjon?

  Ja, vi har totalrådgivere som kan hjelp deg med dette. Ta kontakt og avtal møte med oss.

 • Har det noen hensikt å spare til pensjon? Vil ikke jeg få en god pensjon?

  Kort fortalt er det norske pensjonssystemet bygd opp på Alderspensjon fra folketrygden, pensjon fra arbeidsgiver (Tjeneste-pensjon og eventuell AFP) og egen pensjonssparing. Hvor mye du må spare selv hver måned, avhenger av hvordan du vil leve som pensjonist. Mange vil oppleve å få halvert lønnen sin når de blir pensjonister. Du kan se hva du kan forvente i pensjon på: www.minpensjon.no. Gjennom privat sparing vil du øke dine samlede pensjonsutbetalinger.

 • Arbeidsgiveren min setter av penger til min pensjon hver måned, kan jeg spare i tillegg til det som arbeidsgiver setter av?

  Ja, alle står fritt til å ha en egen pensjonssparing ved siden av. Denne vil da komme i tillegg til den pensjonssparingen arbeidsgiveren din har for deg. Enkelte arbeidsgivere åpner for å spare i den samme pensjonsordningen, men hovedregelen er at du kan opprette egne frie spareavtaler som trekkes hver måned.

 • Kan jeg ta ut penger som jeg sparer til pensjon?

  Det er ingen bindingstid på den private pensjonssparingen du starter selv. Du kan derfor overføre innskuddet til sparekonto når du selv ønsker det. Vårt råd er at du prøver å være tro mot målet ditt, og at du sparer til du når pensjonsalder. Vi vet likevel at uforutsette ting kan dukke opp, og da har du mulighet for å ta ut hele eller deler av sparebeløpet. Du kan bytte, kjøpe og selge fondsandeler underveis.

 • Må jeg spare til jeg er pensjonist?

  Du velger selv når du vil starte sparingen og når du vil stoppe. Jo tidligere du starter sparingen, jo større mulighet vil du ha for å oppnå en god utbetaling den dagen du blir pensjonist.

 • Hvordan kan jeg følge med på hvor mye jeg har spart og verdien av dette?

  Daglig oppdatert beholdningsoversikt finner du i Nettbanken din via VPS Investortjenester.

 • Hvor mye kan jeg forvente i avkastning?

  Når du skal spare langsiktig, er det viktig å være klar over sammenhengen mellom forventet avkastning og risiko. Banksparing er sikkert, men gir lav avkastning (rente). Ved å investere i aksjefond vil både forventet avkastning og risiko øke. På generelt grunnlag anbefales det at man sparer med en høy andel i aksjefond når sparehorisonten er lang, slik pensjonssparing ofte er. Med lang sparehorisont menes minst 5-6 år, gjerne mer enn 10. Når man anbefaler å ha en lang sparehorisont, har det sammenheng med at aksjemarkeder kan svinge mye fra år til år, men at det over lang tid oppnås en meravkastning: Effekten av dårlige år blir erstattet med de gode.
  Vi kan likevel ikke si noe om hvilke fremtidig avkastning du vil få. Det foreligger gode data for historisk avkastning på alle typer fond, men det er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av din tidshorisont, markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

 • Hvilke typer fond tilbyr Fana Sparebank?

  Våre samarbeidspartnere kan tilby et godt og bredt produktspekter som også passer til langsiktig pensjonssparing. Du kan velge i fondsmenyen til DNB Asset Management, Eika Fond, Holberg Fondene Odin Forvaltning og Skagen Fondene. Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp til å finne et eller flere fond som passer din spareform og risikoprofil!

 • Hvordan beskattes fondssparing, f eks; er det skattefradrag for innbetaling?

  Tidligere år har vi hatt pensjonssparing hvor det er gitt skattefradrag for innbetaling til pensjon. Disse ordningene er trukket tilbake fra myndighetens side og gjelder ikke lengre. Med virkning fra 1. januar 2016 er skattereglene for verdipapirfond endret. Beskatningen varierer med hvilken type fond man har. For aksjefond vil avkastningen beskattes som aksjeinntekt med 28,75% skatt. Rentefond beskattes som renteinntekt, 25% skatt på den årlige renteinntekten. Fondssparing beskattes først ved innløsning (realisasjon) av fondsandeler. Da beskattes avkastningen både når det er tap (fradragsberettiget) og gevinst (gevinstbeskattes). Beregningsgrunnlaget for formuesskatt utgjør 100% av markedsverdien ved årets slutt.