Investorinformasjon og Rating

Investorinformasjon og Rating

Fana Sparebank Boligkreditt AS finansierer i hovedsak virksomheten gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Disse obligasjonene er tildelt rating Aaa fra Moody’s Investors Service. Ratingen av boligkredittselskapets obligasjoner er betinget at en formaliserte støtte fra morselskapet. Støtten fra morselskapet er sikret gjennom særlige avtaler, der morbanken stiller seg bak forpliktelsene boligkredittselskapet har med hensyn til å innfri renter og hovedstol på obligasjonslån som kommer til forfall, samt å stille likviditet til selskapets disposisjon for å dekke opptrekk av bevilgede, men ikke trukne, rammer på fleksilån og annen påkrevet likviditetsbuffer.

Boligkredittselskapet utarbeider hvert kvartal en rapport til Moody’s som bl.a. inneholder en rekke nøkkeltall og analyser av selskapets balanse og utlånsportefølje.

Rating

Moody’s Investor Service utgir kvartalsrapporter med status og utvikling for selskapet.

Fana Sparebank Boligkreditt AS Mortgage Cover Bonds. Report Q2 2016.

 

Nøkkeltall

Utdrag av nøkkeltall og analyse av Fana Sparebank Boligkreditt AS' balanse, finansiering og utlånsportefølje. 

FSBB_fig01_Q4_2016.JPG

Fig. 1 Nøkkeltall og status

 

FSBB_fig02_Q4_2016.JPG

Fig. 2 Geografisk fordeling av utlånsporteføljen

 

FSBB_fig03_Q4_2016.JPG

Fig. 3 Låneporteføljens gjeldsgrad fordelt på intervaller

 

FSBB_fig04_Q4_2016.JPG

Fig. 4 Låneporteføljen fordelt på intervaller, uttrykt i prosent

 

FSBB_fig05_Q4_2016.JPG

Fig. 5 Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. Forfallsstruktur og faktiske utestående volum.