Fana Sparebank Boligkreditt

Fana Sparebank Boligkreditt

Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Fana Sparebank med konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet. Foretaket ble operativt i 2009 med formål å overta boliglån fra Fana Sparebank, og finansiere denne virksomheten ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

 

Selskapets hovedaktivitet er utlånsvirksomhet med høy sikkerhet som finansieres ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Obligasjonseierne får fortrinnsrett i selskapets sikkerhetsmasse. Selskapet og konsernet har til hensikt å utnytte prisforskjell i markedet mellom obligasjoner med fortrinnsrett i forhold til usikrede obligasjonslån for derigjennom være i stand til å tilby gunstigere boliglån til bankkonsernets kunder.

 

Årsrapporter

 

Relaterte dokumenter