Nytt i Nettbedrift

Nytt i Nettbedrift

Nå finner du en rekke forbedrede og utvidede funksjoner i Nettbedriften.

De fleste forbedringene blir tilgjengelig for samtlige kunder umiddelbart. Noen tilleggstjenester, som f.eks. Straksbetaling i Autoreg, krever en egen avtale. Ta kontakt med banken om du har behov for utvidede tjenester som du ikke har tilgjengelig.

 

Nytt i Nettbedrift

 • Forbedret betalingsfunksjonalitet

  Ikke utførte utbetalinger i åpningsbildet:
  I velkomstbildet får en oversikt over antall betalinger som ligger til godkjenning, antall betalinger som ligger til forfall og antall betalinger som ikke er utført. Det er mulig å gå direkte til skjermbildene "Registrerte utbetalinger", "Forfallsregister" eller "Ikke utførte betalinger" ved å klikke på informasjonstegnet.

  Mulighet til å kopiere en tidligere utført betaling:
  Transaksjonen kopieres fra "Utførte bet." og all informasjon vises i "Innland" eller "Utland" og opplysninger kan eventuelt endres.
  Funksjonene gjelder både for manuelt registrert utbetalinger og innsendinger som fil (direkte remittering).

  Faste oppdrag – utbetalinger innland:
  Mulighet for å registrere faste oppdrag i Nettbedrift. I menypunktet «Faste oppdrag» under «Betalinger» vil en bruker kunne opprette, endre og slette faste oppdrag

  Oversikt over innbetalinger – enkeltbilag med informasjon:
  Innbetalingslisten inneholder en søkbar oversikt over alle innbetalinger uten KID. Etter angivelse av søkekriterier framkommer et skjermbilde med statusfelt som viser om innbetalingen er behandlet eller ikke. Innbetalinger som ikke er reskontroført vil ha begrenset med informasjon.

  Visning av samlebelastninger som enkelttransaksjoner:
  I transaksjonsoversikten legges det inn en sjekkboks som bestemmer om samlebelastninger vises som enkelttransaksjon (eller ikke).

  Kontoreguleringer viser fra- og til-konto på kontoutskrifter

  Kvitteringsliste med betalingsinformasjon:
  Gir informasjon om utførte utbetalinger fra Nettbedrift i en rapport i PDF-format. Tilgang til Kvitteringsliste får du ved å trykke på ikonet (Acrobat Reader) for kvitteringsliste i funksjonen 'Utførte utbetalinger'.

  Kvitteringsliste med brukerinformasjon:
  Viser informasjon om hvilke betalinger som ble godkjent av hvilken bruker og klokkeslett for godkjenning.

  Betalingsinformasjon på e-post:
  Funksjonalitet for utsendelse av betalingsbekreftelser på e-post. Mottaker av e-posten vil få betalingsbilaget vedlagt som en PDF.

 • Forbedret filfunksjonalitet

  Visma Autopay:
  For brukere av Visma Autopay er det nå mulig å sende remittering via bank og ikke bare via Nets. Det muliggjør innsyn for remitteringer i forfallregisteret i Nettbedrift, bedre likviditetsoversikt og automatisk registrering og godkjenning av remitteringer. Filformatet må avtales med banken, og må settes opp i Nettbedrift under valget Paymul.

  Mulighet for å flytte direkte remitterte betalinger fra "Ikke utførte bet" til "Innland" eller "Utland":
  Under ”Ikke utførte utbetalinger” vil avviste transaksjoner fra remitteringsfiler listes med mulighet for nedtrekksmeny ned på oppdrag/enkelttransaksjon. Det er mulighet til å slette eller korrigere betalingene til innland eller utland. Betalingene godkjennes og utføres som enkeltbetalinger (selv om de opprinnelig er remitterte). Funksjonen utvides også med en søkefunksjon for ”Alle ikke utførte betalinger” som også lister ut slettede og endrede ”Ikke utførte betalinger”.

  Splitting eller gruppering av filer (OCR, Cremul og FBO):
  Bruker kan definere et filoppsett hvor det angis hvilke konti det skal hentes retur for dersom de har flere konti og avtaler.

  Valg av oppsett som en har tilgang til:
  Fra funksjonen for filoppsett vil man kunne hake av for hvilke filoppsett som skal vises under "Send" og "Hent" fil.

  Duplikatkontroll på filer:
  For å hindre at kunde sender eksakt samme fil på ny vil det være kontroll på om filen er innsendt tidligere.

  Oversikt over antall mottatte remitteringsfiler:
  Innsendte remitteringsfiler nås ved å velge "Se utvidet fildetaljer" fra "Registrerte bet" og resultatet er visning av filer med antall transaksjoner og beløp for henholdsvis aksepterte og avviste betalinger, samt totalt for filen.

 • Andre forbedringer

  Kundeengasjement:
  Forbedret visning av kundeengasjementet. Brukere får tilgang til de foretaksnummer og konti vedkommende har adgang til i engasjementsbildet.

  Likviditetshistorikk:
  Mulighet til å se hvordan likviditeten har utviklet seg over en periode, og sammenligne likviditetsutviklingen over flere perioder. Etter å ha valgt utvalgskriterier vises en grafisk fremstilling av resultatet som er en graf basert på summen av bokført saldo på de utvalgte konti. Brukeren kan velge datagrunnlag enten fra:
  - Standardoppsett av konti som brukeren setter opp under Administrasjon, eller
  - Utvalgte konti som brukeren velger fra en kontoliste på skjermbildet med utvalgskriterier.

  Saldohistorikk:
  Det har blitt utviklet et nytt skjermbilde for visning av rentehistorikk, og det vil være en undermeny til menypunktet "Kontoinfo" i menylinjen.

  Oversikt faktura – spesifisering av saldo på førsteside:
  På siden "Fakturaliste" innføres det en kolonne med informasjon om saldo på den underliggende fakturaen. Dette gjøres for å bedre brukervennligheten.

  Utskrift av betaling ved registrering – Utbetaling innland/utland:
  I forbindelse med registrering av utbetaling i Nettbedrift er det mulig å få et utskrifts vennlig bilde av utbetalingen.

  Visning av bunt med nedtrekksmeny i Utførte utbetalinger:
  Funksjonen gjør det mulig å velge om utførte utbetalinger sendt inn via fil (direkte remitteringer) skal vises som enkelttransaksjoner eller bunt. Ved valg av bunt kan man åpne ønsket bunt og få utlistet transaksjonene i denne bunten.

  Gruppering av konti i Nettbedrift:
  Det blir mulig å opprette grupper av konti i Nettbedrift.
  Ny gruppe opprettes under Administrasjon og kontogrupper.

 • Roller og rettigheter

  Rettigheter - filoverføring pr bruker:
  Styrer hvorvidt meny for filoverføring skal vises.

  Rettigheter – Kontoregulering:
  En bruker får tilgang (eller ikke tilgang) til å opprette og se detaljinformasjon om kontoregulering.

  Rettigheter – Lønn:
  En bruker får tilgang til å opprette og se detaljinformasjon om lønnsutbetalinger.

  Rettigheter – Maks beløp:
  Det er mulig å legge inn en begrensning på hvor mye som kan overføres i et oppdrag (betaling) for hhv registrering og godkjenning.

  Egen rolle for å se fullmakter:
  Egen ”Les”-rolle for å se brukere pr konto. Bruker med Administrator- /Les-rettighet vil ha søkemulighet på kontonivå som viser hvilke brukere som har hvilke roller, samt hvilke beløpsgrenser vedkommende har.

  Registrerte utbetalinger – filtrering på bruker:
  I skjermbildet "Registrerte utbetalinger" blir det innført mulighet for å filtrere utbetalinger ut fra hvilken bruker som har registrert utbetalingene. Skjermbildet er utvidet med en nedtrekks meny, hvor man kan velge hvilken bruker man ønsker å se registreringene til. Man kan også velge å vise alle.