Nedbetalingslån

Nedbetalingslån

Et nedbetalingslån egner seg for kortsiktige og langsiktige finansieringsbehov. 

Vi tilbyr nedbetalingslån for de fleste investeringer: anleggsmidler, produksjonsutstyr, eiendom, eller annet nødvendig utstyr. Lånet kan tilbakebetales som et annuitet- eller et serielån. Lånet utbetales i én sum, og tilbakebetales etter avtalte terminer.

Annuitetslån

Forutsatt at renten ikke endrer seg i tilbakebetalingstiden, er terminbeløpene lik i hele perioden. I tilbakebetalingstiden vil imidlertid fordelingen i det enkelte terminbeløp mellom avdrag og renter endres (stigende avdrag, mens rentedelen er synkende fordi lånet reduseres og med det også grunnlaget som det betales rente for).

Ved renteendringer vil terminbeløpet endres for resten av nedbetalingstiden.

Serielån

Avdragene er like store i hver termin. Det betyr at belastningen blir høyest i starten av låneperioden, og deretter synkende fordi rentedelen reduseres (fordi lånet eller grunnlaget som det betales rente for reduseres). Ved renteendringer vil rentedelen som skal betales bli endret.

Tilbakebetalingstid, rente og øvrige vilkår vil være avhengig av betjeningsevne og den aktuelle sikkerheten som tilbys.

Krav til dokumentasjon

  • Lånesøknad inkludert beskrivelse av bedriften, og formålet med lånet
  • Budsjett for inneværende år, samt 2 år frem i tid
  • Siste års årsregnskap, balanse, noter, styrets beretning, samt revisors beretning
  • Aldersfordelt saldoliste over selskapets kundefordringer
  • Takst/verdivurdering av eventuell fast eiendom
  • Oversikt over leieinntekter, dersom søknaden gjelder kjøp av næringseiendom
  • Stiftelsesdokument og vedtekter (gjelder nyetablert selskap)

Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere for mer informasjon.