Næringsbygg

Næringsbygg

Med huseierforsikring hos oss har du en god forsikring som kan tilpasses ditt behov.

Fullverdiforsikret bygning er forsikret til gjenoppføringspris.

I tillegg til bygningen som er dekket mot plutselige og uforutsette skader er også utvendige ledninger og hageanlegg inkludert. Forsikringen omfatter også utgifter til rivning og rydding etter skade, husleietap i 36 måneder med mer.

Huseier næringsbygg

Forsikringen dekker skade på bygning som følge av brann/lynnedslag/eksplosjon, vanninntrenging fra terreng, innbrudd, bruddskade på bygningsglass, naturskade og andre plutselige og uforutsette skader.

Inkludert er:

 • Utvendige ledninger tilknyttet bygning.
 • Hageanlegg, gjerde og kabelanlegg inntil kr 300.000.
 • Arbeidsredskap, verktøy, inventar og løsøre til eiendommen inntil kr 100.000. (kan utvides)
 • Husleietap med inntil 20 prosent av forsikringssum inntil 36 mnd.
 • Huseieransvar innen Norge inntil kr 10 millioner, (kun erstatningsansvar i egenskap av personlig eier av forsikret eiendom).
 • Merutgifter ved offentlig påbud inntil 50 prosent av forsikringssum, maks kr 3 mill.
 • Rivning, rydding og bortkjøring etter skade inntil 50 prosent av forsikringssum, maks kr 3 mill. (kan utvides)
 • Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter skade inntil 20 prosent av forsikringssum.

Tilleggsdekninger:

Byggherreansvar ved rehabilitering

Huseieransvar utvidet til å omfatte rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av privat byggherre pådrar seg ved rehabilitering og ombygging innenfor eiendommens bygningskropp.

Huseier bolig

Huseier Bolig Standard: bygningen er forsikret til gjenoppføringspris uten hensyn til opprinnelig forsikringssum (kalt fullverdiforsikring) Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade på bygning som følge av brann/lynnedslag/eksplosjon, vanninntrenging fra terreng, innbrudd, bruddskade på bygningsglass, naturskade og andre plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen omfatter også:

 • Utvendige ledninger tilknyttet bygning
 • Hageanlegg, gjerde og kabelanlegg inntil 300 000 kroner
 • Arbeidsredskap, verktøy og løsøre inntil 100 000 kroner
 • Husleietap med inntil 20 prosent av forsikringssum inntil 36 mnd
 • Styreansvar inntil 1 million
 • Rettshjelp innen Norge inntil 250 000 kroner (kun erstatningsansvar i egenskap av eier av forsikreteiendom)
 • Huseieransvar innen Norge inntil 10 millioner, (kun erstatningsansvar i egenskap av eier av forsikret eiendom)
 • Merutgifter ved offentlig påbud inntil 50 prosent av forsikringssum, maks 2 000 000 kroner
 • Rivning, rydding og bortkjøring etter skade inntil 50 prosent av forsikringssum, maks 2 000 000 kroner (kan utvides)
 • Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter skade inntil 20 prosent av forsikringssum

Logo

Andre dekninger

Inventar og løsøre:

Sum kan utvides utover 100 000 kroner som omfattes av standard dekning 

Fyringsolje og gass:

Dekker fyringsolje og gass for oppvarming, oppbevart i godkjente lagertanker på forsikringssted Borettsinnehavers husleietap: Dekker borrettsinnehavers tapte bruksmulighet av leilighet når denne er ubeboelig som følge av erstatningsmessig skade inntil 24 mnd Byggherreansvar ved rehabilitering: Huseieransvar utvides til å omfatte rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av privat byggherre pådrar seg ved rehabilitering og ombygging innenfor eiendommens bygningskropp