Kassakreditt

Kassakreditt

En kassekreditt er en løpende kreditt, knyttet til bedriftens driftskonto.

Kreditten egner seg godt for bedrifter som har behov for å dekke kortsiktige likviditetsbehov, og naturlige svingninger i likviditet som følge av variabel kontantstrøm. Kassekreditt passer for alle typer næringsdrivende.

  • Kassekreditt løper inntil ett år, og kan fornyes.
  • Kan løse bedriftens kortsiktige likviditetsbehov.
  • Disponeres fra driftskontoen innenfor bevilget ramme  

Krav til dokumentasjon

  • Lånesøknad inkludert beskrivelse av bedriften, og formålet med lånet
  • Budsjett for inneværende år, samt 2 år frem i tid
  • Siste års årsregnskap, balanse, noter, styrets beretning, samt revisors beretning
  • Aldersfordelt saldoliste over selskapets kundefordringer
  • Takst/verdivurdering av eventuell fast eiendom
  • Oversikt over leieinntekter, dersom søknaden gjelder kjøp av næringseiendom
  • Stiftelsesdokument og vedtekter (gjelder nyetablert selskap)

Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere for mer informasjon.