Reise

Reise

Vi kan tilby en av de beste reiseforsikringene via Frende.

Hos oss får du helårs reiseforsikring som gjelder reiser i hele verden inntil 65 dager.

Fordeler:

  • Vår Bedriftsreise forsikring har tre ulike dekningsvalg som din bedrift kan velge: Tjenestereise, Tjeneste- og fritidsreise for den ansatte og Tjeneste- og fritidsreise med familie
  • Ingen egenandel
  • Innenfor forsikringssummen for reisegods dekkes arbeidsgivers effekter med inntil kr. 10.000,-

Reisegods
Personlig reisegods dekkes med inntil kr 80.000 pr person og inntil kr 200.000 pr familie.

Reisesyke
- Legeutgifter med ubegrenset sum.
- Sykehusopphold med ubegrenset sum.
- Medisiner med ubegrenset sum.

Kompensasjon for tapte feriedager
Kompensasjon for tapte feriedager dekkes med inntil kr 1.500 pr person pr dag og maksimim kr 100.000 pr person.

Hjemtransport
Dekkes ubegrenset ved alvorlig sykdom, ulykke eller død.

Eneste medreisende blir syk
Merutgifter dersom eneste medreisende blir syk dekkes med inntil kr 60.000.

Tilkallelse
Rimelige og nødvendige utgifter til reise fra Norge for tilkallelse av inntil 2 personer dekkes ved forsikredes alvorlige sykdom.

Forsinkelse
- Ved forsinkelse av ekspedert reisegods mer enn 4 timer dekkes innkjøp av nødvendige klær og utstyr med inntil kr 5.000 pr person på privatreiser og kr 6.000 pr person på tjenestereise.
- Ved forsinkelse av det transportsmiddelet du skal reise med, erstattes nødvendige merutgifter til overnatting med inntil kr 2.500 pr. person og inntil kr 6.000 pr familie.
- Ved forsinket ankomst til reisemål gis kompensasjon på kr 500 pr påbegynt døgn pr sikret, maksimum kr 5.000 pr sikret, dersom reisearrangørens transportmiddel er forsinket med mer enn 8 timer.
- Innhenting av videretransprt erstattes med inntil kr 25.000 pr person.

Avbestilling
Dekkes med inntil kr 100.000 pr sikret og inntil kr 200.000 pr skadetilfelle.

Evakuering
Omfatter rimelige og nødvendige merutgifter ved evakuering fra ferie- eller oppholdssted og til sikredes faste bostedsadresse i Norge.

Reiseulykke
Gir utbetaling etter ulykke på reise med inntil kr 500.000 ved invaliditet/død. For barn dekkes kr 600.000 ved invaliditet og kr 100.000 ved død. 

Rettslig erstatningsansvar
Omfatter rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av privatperson pådrar seg utenfor Norden med inntil kr 15 millioner.

Rettshjelp
Dekker utgifter til rettshjelp utenfor Norden med inntil kr 75.000.

 

Nær - der du er

Skal du på reise i mer enn 65 dager, kan det være lurt å ta kontakt i forkant og få utvidet din reiseforsikring. Fortsettelsesforsikring kan utvides med inntil 10 måneder.

Dette er en kortfattet oversikt over forsikringen, og gir derfor ikke et fullstendig bilde. For fullstendig beskrivelse av begrensninger og inntak i forsikring henviser vi til vilkårene. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere så hjelper vi deg.

Fana Sparebank er distributør av forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har 24 timers døgnservice for melding av skade på tlf nr. 03600.

Logo