Bankgaranti

Bankgaranti

En bankgaranti er en skriftlig avtale mellom bank og kunde.

Garantien sikrer en økonomisk kompensasjon ovenfor tredjepart, dersom bankens kunde ikke overholder sine forpliktelser i henhold til avtale.

De vanligste formene for bankgaranti er:

 • Kontrakts-/ entreprenørgaranti
 • Garanti etter Bustadoppføringslova
 • Betalingsgarantier
 • Garanti for forskuddsbetaling
 • Garanti for skatter/avgifter
 • Husleiegaranti
 • Garanti for betaling av varer og tjenester
 • Transportløyvegaranti

Garantier vurderes av banken på samme måte som lån og kreditter, hvor det først og fremst legges vekt på søkerens betjeningsevne, samt hvilken sikkerhet som kan stilles.

Krav til dokumentasjon:

 • Lånesøknad inkludert beskrivelse av bedriften
 • Underliggende kontrakt som garantien skal gjelde for
 • Budsjett for inneværende år, samt 2 år frem i tid
 • Stiftelsesdokument og vedtekter (gjelder nyetablert selskap)

Avhengig av sikkerhet:

 • Siste års årsregnskap, balanse, noter, styrets beretning, samt revisors beretning
 • Aldersfordelt saldoliste over selskapets kundefordringer
 • Takst/verdivurdering av eventuell fast eiendom
 • Oversikt over leieinntekter, dersom søknaden gjelder kjøp av næringseiendom

Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere for mer informasjon.